Een bedrijfsongeval, wat nu?

De Nederlandse Arbeidsinspectie ontving vorig jaar 3655 meldingen van bedrijfsongevallen. Dit zijn bedrijfsongevallen waaraan iemand blijvend letsel heeft overgehouden of waarbij een medewerker in het ziekenhuis is opgenomen. Daarnaast kwamen er bij de Nederlandse Arbeidsinspectie 45 meldingen van dodelijke bedrijfsongevallen binnen.

Het aantal ongevallen met letsel en dodelijke ongevallen op het werk was in 2020 lager dan in de jaren ervoor. Dit is met name debet aan het feit dat er door de meerdere lockdowns in 2020 veel mensen thuiswerkte en bedrijven stillagen, zoals in de horeca.

Melden bedrijfsongeval

Bij een  bedrijfsongeval dient een werkgever een melding te maken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit is niet bij ieder arbeidsongeval het geval, maar alleen als er sprake is van:

  • Blijvend letsel zoals bij een amputatie of dwarslaesie
  • Een ziekenhuisopname
  • Overlijden van de medewerker

In al deze gevallen onderzoekt de arbeidsinspecteur na de melding het ongeluk. Dit is een vrij uitgebreid onderzoek waarbij alle partijen worden gehoord. Hierbij kan gedacht worden aan het letselschade slachtoffers zelf, de werkgever, de direct leidinggevende en collega’s alsmede eventuele andere getuigen van het ongeluk op het werk.

Van het onderzoek maakt de Arbeidsinspecteur een rapport op. Hierin wordt de toedracht van het ongeval beschreven en de oorzaak van het ongeval. Dit kan bijvoorbeeld een defecte machine of defect gereedschap zijn, onvoldoende instructies of een fout van een collega. Bijvoorbeeld omdat deze met een heftruck tegen het been van een collega is gereden.

Is de werkgever tekort geschoten in zijn zorgplicht en heeft deze een eis uit de Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Dan wordt er een boete aan de werkgever opgelegd. Deze boetes kunnen heel hoog zijn, tot meerdere tienduizenden Euro’s.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Het rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie speelt ook een grote rol bij de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de medewerker die bij het ongeval gewond is geraakt. Een overtreding van de wet duidt namelijk op aansprakelijkheid. De werkgever is dan gehouden om de letselschade van de medewerker te vergoeden. Een dergelijke letselschade claim wordt vaak ingediend door een letselschade advocaat.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

In de wet is opgenomen dat werkgevers er voor moeten zorgen dat medewerkers het werk veilig kunnen verrichten. Dit houdt in dat gereedschappen en machines in orde en voldoende onderhouden moeten zijn. Maar de werkgever moet ook zorgen voor voldoende instructies over hoe het werk uit te voeren en er moet toezicht op het werk worden gehouden. Deze eisen staan in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Deze eisen worden de zorgplicht van de werkgever genoemd.

De medewerker die gewond is geraakt bij het bedrijfsongeval hoeft enkele te bewijzen dat hem tijdens het werk een ongeval is overkomen en dat hij hieraan letsel heeft overgehouden. Het is vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om het arbeidsongeval te voorkomen.

De werkgever is aansprakelijk en dan?

Is de aansprakelijkheid een feit? Dan dient de letselschade van het letselschade slachtoffer vergoed te worden door de werkgever. De meeste werkgevers zijn echter verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt op het werk. Het is dan deze letselschade verzekeraar die de medewerker met het letsel schadeloos dient te stellen.

Letselschade bestaat uit enerzijds schade welke op geld waardeerbaar is. Dit wordt ook wel materiële schade genoemd. Voorbeelden van materiële schadeposten zijn inkomensschade, pensioenschade, medische kosten en kosten voor hulp in het huishouden.

Naast materiële schadeposten kennen wij ook smartengeld. Een smartengeldvergoeding is een vergoeding voor schade die niet op geld waardeerbaar is. Hier kan gedacht worden aan pijnklachten, psychische klachten en ontsierende littekens. Een medewerker die gewond is geraakt bij een bedrijfsongeval heeft altijd recht op een bedrag  aan smartengeld.

No Comments

Leave a Comment