Mag een werknemer contact met de werkgever weigeren bij ziekte?

In arbeidscontracten, CAO’s en/of bedrijfsreglementen staan afspraken van werkgevers en werknemers over wat zij over en weer van elkaar mogen verwachten. Wanneer een van deze afspraakvormen in een regeling is vastgelegd, dienen beide partijen zich aan de regeling te houden. De algemene wet- en regelgeving geldt als er niets specifieks is geregeld. In de basis hoort de werknemer altijd met de werkgever in gesprek te gaan. De werknemer komt zijn verplichting niet na als die dat niet doet, want die heeft op vooraf afgesproken tijdstippen diensten en vaardigheden aangeboden tegen betaling in geld en eventueel goederen (zoals een mobiele telefoon, gereedschap of een auto van de zaak). Vanzelfsprekend kan het voorkomen dat een werknemer de afspraken die zijn vastgelegd in de overeenkomst door ziekte niet kan nakomen. 

In dat geval is het niet toegestaan om contact met de werkgever tijdens ziekte te weigeren. De werknemer is immers verplicht om toe te lichten waarom die vindt dat hij niet kan werken. Daarnaast moeten er afspraken worden gemaakt over het vervolg.

 

Welke informatie mag de werkgever opvragen? 

 

De werknemer hoeft bij een ziekmelding in het gesprek met de werkgever niet te vertellen wat de klachten zijn. Hij kan volstaan met aangeven welke taken hij niet kan uitvoeren en wat hem daarin beperkt. De werknemer kan er bijvoorbeeld melding van maken dat hij geen hele dagen kan werken, veroorzaakt door een oorzaak als slecht slapen of een arm die niet goed gebruikt kan worden omdat de pols in het gips zit. Het opvragen van medische informatie is de werkgever niet toegestaan. Ook mag de vraag of de werknemer de huisarts heeft bezocht niet worden gesteld. Wel mag hij vragen of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval en of de medewerker adequate behandeling heeft gezocht. Omdat hij het recht op loondoorbetaling moet vaststellen heeft de werkgever recht op die informatie. De werknemer dient daarom duidelijk te maken welke beperkingen er zijn. De werkgever heeft als dit bekend is ook het recht om te weten wanneer herstel van functioneren wordt verwacht.

 

Wie mag ziekte en arbeidsongeschiktheid beoordelen? 

 

Voor zover die redelijk zijn in verhouding tot de wetgeving, is de werknemer verplicht alle controlevoorschriften die door de werkgever zijn opgesteld tijdens het verzuim na te komen. Dit houdt niet in dat de werkgever zelf de controletaak van de bedrijfsarts of arbodienst mag overnemen. Daar bestaat duidelijke wetgeving over. De beoordeling van ziekte en arbeidsongeschiktheid die daaruit voortvloeit, is aan de bedrijfsarts of de verzekeringsarts. De werkgever mag zichzelf wel eerst een oordeel vormen over een ziekmelding voordat hij kan worden gedwongen om een deskundige zoals een bedrijfsarts in te schakelen.

 

Hoe kunnen misstanden worden voorkomen? 

 

De bovengenoemde informatie betekent niet dat een werknemer 24 uur per dag beschikbaar moet zijn voor diens werkgever. Het houdt ook niet in dat een werkgever een zieke medewerker te pas en te onpas mag bellen. Op de normale werktijden hoort de werknemer beschikbaar te zijn voor overleg. Beide partijen kunnen het beste goede afspraken maken en hun verwachtingen uitspreken om misstanden te voorkomen. De beste remedie schuilt echter in een proactief verzuimbeleid met behulp van een arbodienst in Nederland om ziekteverzuim te verlagen, zodat problemen en onduidelijkheden bij ziekte überhaupt niet aan de orde zijn.

No Comments

Leave a Comment