Wat leert mijn kind in groep 7 en 8?

kinderen op school

Zit jouw zoon of dochter op de basisschool en gaat het naar groep 7 of 8? Of zit het daar momenteel al middenin? Dan is het voor jou goed om te weten wat de hoogtepunten in groep 7 en 8 zijn. In dit artikel zetten we het voor je op een rijtje.

Rekenen

Rekenen gaat in groep 7 haar hoogtepunt beleven. Nadat kinderen via groep 3 en 4 getalbegrip en tafels hebben aangeleerd, in groep 5 en 6 zijn geïntroduceerd in de wereld van breuken en kolomsgewijs rekenen, zal in groep 7 aangeleerd worden hoe je met procenten en kommagetallen kunt rekenen en hoe verhoudingen in elkaar zitten. Steeds vaker moeten kinderen zogenoemde contextsommen oplossen: verhaaltjes waaruit ze een som moeten filteren en op moeten lossen. Deze redactiesommen doen doorgaans een beroep op meerdere vaardigheden tegelijkertijd. Het is dus zaak dat kinderen dit goed onder de knie hebben.

Wat groep 8 betreft is het meeste herhaling. Alleen enkele wiskundige thema’s zullen aan bod komen, ter voorbereiding op de brugklas. Zo zijn er het land van Okt en anderstallige systemen, rekenen met negatieve getallen en rekenen met formules.

Taal en spelling

Op het gebied van taal en spelling gaan kinderen steeds meer opstellen schrijven en leren ze taaldoelstellingen aan: waarom schrijf je een bepaald soort tekst? En ook leren ze hoe ze hun boodschappen krachtiger over kunnen laten komen.

Wat spelling betreft krijgen de kinderen in groep 7 en 8 een enorme uitbreiding van woordsoorten en zinsdelen. Waar ze tot aan groep 6 genoegen namen met persoonsvormen, onderwerp en gezegdes, komen daar in groep 7 en 8 onder andere het lijdend voorwerp, persoonlijk voornaamwoord, meewerkend voorwerp, bijvoeglijk naamwoord, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden en topografische bijvoeglijke naamwoorden bij.

Begrijpend lezen en woordenschat

Met het oog op taal wordt er in groep 7 en 8 geïnvesteerd in begrijpend lezen. Dat houdt in dat kinderen teksten moeten lezen en daar een boodschap, hoofdgedachte of mening uit moeten halen. In plaats van het technisch lezen van een tekst (wat inhoudt dat je gewoon een tekst op kunt dreunen) komt er nu dus veel meer begrip bij kijken.

Ook woordenschat is belangrijk. In groep 7 en 8 leren de kinderen honderden nieuwe woorden, die in allerlei lessen worden aangeboden.

Entreetoets

Een hele belangrijke toets in groep 7 is <a href=”https://www.bureaubijles.nl/entreetoets-oefenen/”>de Entreetoets</a> (en als die niet wordt afgenomen, de E7-toetsen volgens het Cito leerlingvolgsysteem). De meningen zijn erover verdeeld, maar er wordt vaak gezegd dat de toets in groep 7 meer bepalend is dan de Eindtoets van groep 8. Dat kan goed kloppen, want deze toets is vaak het laatste zwaarwegende gegeven dat meegenomen wordt om een schooladvies te vormen.

Op de Entreetoets of E7-toets worden kinderen bevraagd over alle vakken en bijhorende strategieën en leerdoelen die tot dan aan de orde zijn geweest. Er worden redactiesommen getoetst met alle vaardigheden van rekenen (grote en kleine getallen, breuken, kommagetallen, procenten, getalbegrip, rekenen met tijd en geld, maten en gewichten, vreemde valuta en verhoudingen), taal en spelling (de genoemde woordsoorten onder meer, grammatica enzovoorts) en schrijven, begrijpend lezen en woordenschat.

De Entreetoets duurt vier tot vijf ochtenden en wordt meestal (maar niet altijd!) aan het einde van het schooljaar afgenomen. De E7-toets is sowieso voor juni.

Schooladvies

Het schooladvies is wat kinderen op sommige scholen al in groep 7 en op andere scholen in groep 8 krijgen: het advies van de leraren voor het voortgezet onderwijs. Het schooladvies (dus vmbo, havo of vwo) wordt bepaald aan de hand van enkele factoren, waaronder de Entreetoets. Verder spelen de volgende factoren mee:

  • Cito toetsen van het LVS vanaf groep 6 (en soms ook groep 5 en daarvoor);
  • Algemene indruk van de leerkrachten op het gebied van werkhouding, huiswerkattitude en gedrag;
  • Ondersteuning of behoefde ondersteuning op het voortgezet onderwijs (wat zijn belemmerende en stimulerende factoren?);
  • In mindere mate: methodetoetsen.

Het schooladvies is in principe bindend. Ouders hebben daar niets meer over te zeggen. Het enige dat nog uitsluitsel zou kunnen geven is de Centrale Eindtoets.

Centrale Eindtoets

De Centrale Eindtoets is de <a href=”https://www.bureaubijles.nl/cito-toets-oefenen/”>verplichte toets</a> die alle kinderen in het basisonderwijs moeten maken. Er zijn meerdere toetsen af te nemen, waaronder de Centrale Eindtoets van het Ministerie van Onderwijs, de ICE toets en de Route 8-toets. Ook de IEP-toets wordt op veel scholen afgenomen.

Hoe dan ook, deze toets kan nog zorgen voor een kleine wijziging in het schooladvies. Wanneer de score op de Eindtoets hoger is dan het gegeven advies, kan er door de basisschool worden besloten tot heroverweging over te gaan. In dat geval wordt het advies nog eens besproken en gezien de nieuwe gegevens, kan het bijgesteld worden. Let wel: dit hoeft niet. Basisscholen zijn niet verplicht om een advies aan te passen.

De Centrale Eindtoets toetst in principe hetzelfde als de Entreetoets in groep 7: alle vakken die tot dan toe onder de knie moeten zijn, maar dan een niveautje hoger (er is immers ook weer een half jaar meer onderwijs genoten).

Musical en kamp

Twee andere hoogtepunten die op bijna alle basisscholen van Nederland een rol spelen in groep 8, zijn de musical en het kamp. Op veel basisscholen gaat groep 8 met elkaar op schoolkamp en wordt er aan het afscheid gewerkt.

De musical wordt altijd aan het einde van het jaar opgevoerd. Vanaf de meivakantie wordt er in veel groep 8-klassen hard gewerkt aan  de musical. Kinderen van groep 8 krijgen een rol en moeten die goed instuderen. Tijdens de uitvoering glanst iedere leerling in een rol die hem of haar goed past en waar veel tijd in is geïnvesteerd.

Voor ouders en leerlingen is dat een belangrijk en mooi moment. De afsluiting van een belangrijke periode breekt nu aan. Het is definitief tijd om uit te vliegen naar het voortgezet onderwijs.

Conclusie

Het mag duidelijk zijn: groep 7 en 8 zijn twee belangrijke leerjaren op de basisschool. Kinderen in deze groepen groeien niet alleen fysiek, maar ook cognitief. Ze krijgen de laatste stof van de kerndoelen primair onderwijs aangereikt en worden daarover getoetst op twee belangrijke toetsen (de Entreetoets in groep 7 en de Centrale Eindtoets in groep 8). Ook spelen de musical en het kamp een belangrijke rol in groep 8.

Als ouder is het goed om dit te weten. Mocht u vragen hebben over de gang van zaken in groep 7 en 8 of willen weten hoe de school van uw kind een en ander aanpakt, dan kunt u het beste een gesprek met de leerkracht aanvragen.

 

No Comments

Leave a Comment